Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Od komunikacji do wspόłdziałania, od problemόw do potrzeb. Współpraca pomiędzy ośrodkami pieczy zastępczej a służbami środowiskowej pomocy społeczno-wychowawczej.

Résumé : à venir
keyword : [No keyword]
Document type :
Journal articles
Complete list of metadatas

https://hal-univ-paris10.archives-ouvertes.fr/hal-01406882
Contributor : Administrateur Hal Nanterre <>
Submitted on : Thursday, December 1, 2016 - 4:25:15 PM
Last modification on : Tuesday, December 15, 2020 - 3:00:47 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-01406882, version 1

Citation

Anna Rurka, Bernadette Tillard. Od komunikacji do wspόłdziałania, od problemόw do potrzeb. Współpraca pomiędzy ośrodkami pieczy zastępczej a służbami środowiskowej pomocy społeczno-wychowawczej.. Kwartalnik Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski, 2013, 3 (225), pp.101-120. ⟨hal-01406882⟩

Share

Metrics

Record views

206